Μαθήματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων στο Λαγκαδά


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΗ εκπαιδευτική επάρκεια είναι μια «οριζόντια δεξιότητα». Οι ενδιαφερόμενοι δεν πιστοποιούν την ειδικότητά τους (οικονομολόγος, γραφίστας, γεωπόνος κ.λπ.), αλλά μέσω της ακολουθούμενης διαδικασίας πιστοποιείται ότι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, προκειμένου να διδάξουν σε ομάδες ενηλίκων, σε δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΚΔΒΜ κ.λπ.).

Παράλληλα, με την αξιολόγηση των στοιχείων που συγκροτούν το Ατομικό Χαρτοφυλάκιο Προσόντων κάθε εκπαιδευτή, του αποδίδονται οι Κωδικοί ΣΤΕΠ (ταξινομικό σύστημα επαγγελμάτων της Εθνικής Στατιστικής Αρχής ) που αντιστοιχούν στην ειδικότητα/εξειδίκευσή του.


Γιατί είναι απαραίτητη η πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας;

Η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.


Απευθύνεται σε:

  • υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων που διαθέτουν τις προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων
  • όσους διαθέτουν διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 150 ωρών σε ενήλικες (κύρια εκπαιδευτές της κατηγορίας 7 του πίνακα υποψήφιων εκπαιδευτών ενηλίκων)
  • όσους επιθυμούν πριν τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ να έχουν ολοκληρωμένη υποστήριξη για την προετοιμασία των εξετάσεων που θα κληθούν να συμμετάσχουν

Απόκτησε:

Πιστοποίηση Εκπαιδευτή Ενηλίκων για να μπορείς να ενταχθείς στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων (π.χ. ΙΕΚ, ΚΔΒΜ)

Διάρκεια σεμιναρίου: 100 ώρες

Σύμφωνα με τo Άρθρο 67 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83/11.5.2016), για την πρόσληψη στα Δημόσια ΙΕΚ της χώρας (ΦΕΚ 2844/Β/2012 απαιτείται με βάση το νόμο 4186 (ΦΕΚ 193/17-09-2013), πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Επιπλέον για τη διδασκαλία σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης), σύμφωνα με το άρθρο 39, του Ν.4342/2015 (Φ.Ε.Κ. 143 τ. Α’/09-11-2015) από 1.9.2017 η Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου ο εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.Λουτρών 62, Λαγκαδάς Τηλ: 23940 25472

Από το 2005 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους μαθητές μας και είμαστε κοντά τους και τους υποστηρίζουμε πάντα, με κάθε δυνατό τρόπο!


Εκπαιδεύσου σε μας για να γίνεις καλύτερος...


Το πρόγραμμα προετοιμάζει κατάλληλα τους υποψήφιους για τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ που περιλαμβάνουν:

  • Αξιολόγηση θεωρητικού μέρους (Γραπτή εξεταστική διαδικασία)
  • Αξιολόγηση πρακτικού μέρους (Μικροδιδασκαλία - Συνέντευξη)
  • Δευτεροβάθμια αξιολόγηση πρακτικού μέρους