Πιστοποίηση Τεχνικού ασφαλείας - Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Είσαι εργοδότης και απασχολείς έστω και έναν εργαζόμενο;

Τότε σύμφωνα με το νόμο πρέπει να ορίσεις για την επιχείρησή σου Τεχνικό Ασφαλείας.


Περιγραφή

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, σε όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν έστω και 1 εργαζόμενο, ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, ο οποίος:

 •  επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας

 •  αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας

 •  προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους

 •  μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία του.


  Για τον καθορισμό των προσόντων του τεχνικού ασφάλειας και για τον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησής του οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τον ΚΑΔ της επιχείρησης.

 • Α - υψηλής επικινδυνότητας

 • Β - μεσαίας επικινδυνότητας

 • Γ - χαμηλής επικινδυνότητας

Δείτε εδώ σε ποια κατηγορία ανήκει η επιχείρησή σας


Σε ποιους απευθύνεται

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορούν να το παρακολουθήσουν:

 • Εργοδότες, εφόσον οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.

 • Εργαζόμενοι που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Γ΄ εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.

Απαραίτητα τυπικά προσόντα για Εργαζομένους:

1.Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από:

 • Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο 

 • Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή​

 • Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή

 • Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας)

 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη​

2. Οχτώ χρόνια τουλάχιστον από την απόκτηση του τίτλου σπουδών και να είναι με πλήρη απασχόληση στην επιχείρηση


Διάρκεια του σεμιναρίου: 10 ώρες 

                                                             


 • Απόκτησε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης Τεχνικού Ασφαλείας για την επιχείρισή σου
 • Το σεμινάριο έχει την έγκριση του Υπ. Εργασία, Κοιν.Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης