Σεμινάριο Βοηθού Λογιστή Λαγκαδάς


Σεμινάριο Βοηθού Λογιστή


Περιγραφή

Στο σεμινάριο θα καλυφθούν θέματα όπως εγγραφές σύστασης εταιρείας, κατάρτιση της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και του Ισολογισμού τέλους χρήσης και θα τους δοθεί δωρεάν υποστήριξη για θέματα Λογιστηρίου. 

Επιπλέον, θα καλυφθούν όλες οι αλλαγές στην Φορολογία Εισοδήματος των Φυσικών & Νομικών Προσώπων σύμφωνα με τον νέο Φορολογικό Νόμο καθώς και όλες οι αλλαγές από την κατάργηση του ΚΒΣ και την αντικατάσταση του από Νόμο 4093/2012 (Φορολογική Απεικόνιση Συναλλαγών).

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία πρακτικής εξάσκησης μέσω παραδειγμάτων (case studies).Σκοπός

Στο σεμινάριο αυτό παρέχονται βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για τους βοηθούς λογιστών. 
Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν ολοκληρωμένη εικόνα των βημάτων των διαφόρων διεργασιών του λογιστηρίου μέσα από σύγχρονα εργαλεία καθημερινής δράσης.
Στους συμμετέχοντες μετά το πέρας της εκπαίδευσης θα δοθεί έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό με την βασική νομολογία και ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει το λογιστικό σχέδιο καθώς και τις εκατόν πενήντα λογιστικές εγγραφές που χρησιμοποιεί ο λογιστής μιας ανώνυμης (ή άλλης εταιρίας) από την ίδρυση της έως και το κλείσιμο του Ισολογισμού. 

Απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε βοηθούς λογιστών, μεσαία και ανώτερα στελέχη λογιστηρίου (εργαζόμενοι σε εταιρίες και Λογιστικά γραφεία), καθώς και σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να εξασφαλίσουν και να ελέγξουν την ομαλή και αποδοτική λειτουργία ενός σύγχρονου Λογιστηρίου προσαρμοσμένο στις ανάγκες της οικονομικής κρίσης .


Ύλη Σεμιναρίου

 • Οι βασικές Διαδικασίες & καθημερινές λειτουργίες του Λογιστηρίου Ο ρόλος του Προϊσταμένου και ο ρόλος του Βοηθού Λογιστή

 • Το βασικό Λογιστικό Σχέδιο (ομάδα 0 έως ομάδα 9)

 • Οι λογαριασμοί του Γ.Λ.Σ. -Κέντρα κόστους και χαρακτηρισμός παραστατικών

 • Εγγραφές σύστασης εταιρείας, αγορών, πωλήσεων αγαθών, υπηρεσιών και εισαγωγών από τρίτες χώρες. Πωλήσεις με παρακράτηση φόρου εισοδήματος-Εγγραφές δαπανών, χρεωστικών και πιστωτικών τόκων-Εγγραφές μισθοδοσίας και καταβολής αμοιβών σε ελεύθερους επαγγελματίες με παρακράτηση φόρου-Εγγραφές δοσοληπτικών λογαριασμών, συμφωνίας τραπεζικών λογαριασμών, απόδοσης φόρων και καταβολής μισθών σε εταίρους ΕΠΕ ή μελών ΔΣ ΑΕ-Αντιλογισμός Εγγραφών. Σύνολο για τις εγγραφές

 • Τήρηση αποθήκης - Δελτία αποστολής, Τιμολόγηση, Τριγωνικές πωλήσεις

 • Μηνιαίες υποχρεώσεις από τον ΚΦΣ

 • Εργασίες τέλους χρήσης

 • Αντιστοίχιση των λογαριασμών του Γ.Λ.Σ. με τις Οικονομικές Καταστάσεις

 • Οικονομικές Καταστάσεις και Προσάρτημα

 • Τα κυριότερα σημεία του νέου Φορολογικού Νόμου 3842/2010 - Α νέο ποινολόγιο

 • Τις αλλαγές στην εργατική νομοθεσία ( Επιχειρησιακές Συμβάσεις- Διαβούλευση )

Παρέχονται

Οι εκπαιδευόμενοι θα παραλάβουν πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο συνδυάζει τη θεωρητική γνώση και την πρακτική προσέγγιση του αντικειμένου της Λογιστικής και περιλαμβάνει:

 • Παρουσιάσεις σε PowerPoint

 • Σημειώσεις για μελέτη στο σπίτι 

 • Case studies με πραγματικά γεγονότα

 • Ασκήσεις στο λογισμικό της Epsilon Net

 • ​Πραγματικά λογιστικά γεγονότα & εγγραφές 

Επιπλέον, παρέχεται το ERP της Epsilon Net - School edition


Διάρκεια: 3 μήνες


Κόστος μαθημάτων: 450€


Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Βεβαίωσης Παρακολούθησης σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας μας από τον ΕΟΠΠΕΠ.
Οφέλη για τον εκπαιδευόμενο:

 • Άμεσα εφαρμόσιμη γνώση & Σύνδεση με την αγορά εργασίας 
 • Δωρεάν χορήγηση του ERP της EpsilonNet - School edition
 • Απόκτηση Βεβαίωσης σπουδών 

Ενδιαφέρομαι για περισσότερες Πληροφορίες

Τηλ. Επικοινωνίας: 23940 25472