Υποβολή Βιογραφικού

Επιτρέπεται η μεταφόρτωση ενός μόνο αρχείου, μεγέθους ως 2ΜΒ
Με την υποβολή της παρούσης αίτησης δηλώνω υπεύθυνα και αποδέχομαι:
  • Ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι αληθή και
  • H EXPERTINDANAS θα διατηρεί σε ηλεκτρονικό αρχείο και θα επεξεργάζεται τα στοιχεία που έρχονται σε γνώση της, βάση των υποβληθεισών αιτήσεων με σκοπό την υποστήριξη, και εκτέλεση της επαγγελματικής συνεργασίας.
Δείτε επίσης και την Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων, στο κάτω μέρος της σελίδας.